معرفی کتاب تحقیق و تنظیم مکاسب (با حاشیه مرحوم سید محمد کاظم یزدی)

این کتاب هم به صورت 5 جلدی و هم به صورت 8 جلدی می باشد.

8جلدی:

مقدمه

فهرست جلد 1

فهرست جلد 2

فهرست جلد 3

فهرست جلد 4

فهرست جلد 5

فهرست جلد 6

فهرست جلد 7

فهرست جلد 8

 

5 جلدی:

مقدمه

فهرست جلد 1

فهرست جلد 2

فهرست جلد 3

فهرست جلد 4

فهرست جلد 5