معرفی کتاب تحقیق و تنظیم شرح لمعه (با حاشیه مرحوم سلطان العلماء) (3 جلد)