معرفی کتاب ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه (تألیف: حضرت آیت الله سبحانی)