معرفی کتاب تحقیق و تنظیم مکاسب (با حاشیه مرحوم میرزا فتاح شهیدی) (6 جلد)